Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR - elnätsföretagens viktigaste verktyg

Publicerat av: Anna Lejestrand

Huvudinnehåll

Ett pålitligt och säkert elnät är en viktig del av det energisystem som möjliggör hela vårt moderna samhälle. För att få fram bästa möjliga och samtidigt väl beprövad teknik, byggnadsmetoder och utrustning samarbetar energibranschens elnätsföretag och branschorganisationen sedan mer än 40 år inom EBR.

EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer, borgar för en säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av Sveriges elnät. Praktiskt taget alla elnätsföretag i Sverige använder sig av EBR-systemet.

Genom bred samverkan på elnätssidan har hela branschen utarbetat branschstandarder för att konstruera, bygga, underhålla och utveckla elnäten i Sverige. Att arbeta tillsammans  är både samhällsekonomiskt lönsamt och lönsamt för företagen. Branschen beräknas spara enorma belopp  varje år genom att använda EBR. Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, och Arbetsmiljöverket är viktiga samverkanspartners.

EBR har som mål att vara elnätsföretagens viktigaste hjälpmedel för att bygga och underhålla elnät på ett rationellt och kostnadseffektivt vis.

  • EBR-arbetet bedrivs inom tre huvudområden som involverar medlemsföretagen: Hälsa, miljö & säkerhet, Teknik samt Ekonomi. Utvecklingsarbetet sker i olika arbetsgrupper med branschens bästa experter och sakkunniga.
  • Löpande publiceras rapporter och anvisningar så som; ESA-Elsäkerhetsanvisningarna, EBR KLG1 Kostnadskatalogen lokalnät och EBR KJ 41 Kabelförläggning.
  • Inom ramen för EBR ägs och utvecklas även registrerade varumärkena ESA och ESA Q.
  • EBR-meddelande är direktkommunikationskanalen där vi via e-post når omkring 2000 nyckelpersoner i branschen med information om olycksfall, brister i materiel och uppdaterade säkerhetsanvisningar.
  • Årligen genomförs omkring 600 EBR-utbildningar varav ca 150 i egen regi
  • Vart fjärde år arrangeras dessutom branschens största utomhusmässa EBR Metod- och maskindagar som samlar omkring 2 000 besökare under en vecka. Där visas konstruktioner, utrustning och arbetsmetoder upp i praktiken. Nästa tillfälle är 2022 i Eskilstuna.

EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer, borgar för en säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av Sveriges elnät. Praktiskt taget alla elnätsföretag i Sverige använder sig av EBR-systemet. Ladda ner vår broschyr och lär dig mer!

Läs broschyren

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

EBR Kabelförläggning Nya krav vid kabelförläggning

I och med den nya elsäkerhetslagen och dess förändrade kravställning så är det viktigt att elnätsbranschen har enhetliga regler vid kabelförläggning i mark. Branschen har därför enats om en kravställning gällande dessa arbeten och hänvisar nu till utbildningen EBR Kabelförläggning.

Läs om vad som gäller

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johanna Rosenlind

Johanna Rosenlind

Sakkunnig - EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 57
E-post: johanna.rosenlind@energiforetagen.se