Klimatavtal och miljömål

Vid FN:s klimattoppmöte i Paris, i december 2015, enades världens länder om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020. På EU-nivå finns också klimatmål som nu måste anpassas till Paris-avtalet. Sverige har också sina mål.

Det internationella klimatavtalet

Vid FN:s klimattoppmöte i Paris (COP 21) i december 2015, enades världens länder om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020. Avtalet trädde i kraft (ratificerades) innan ett år var till ända i och med att  tillräckligt många länder hade undertecknat det. Då diskuterades bland annat utvecklingen av regler för att nå målen. De ska fortsätta att diskuteras framöver, för att beslutas 2018.

Globala målen för hållbar utveckling

Inom ramen för FN har världens ledare förbundit sig till sjutton globala mål för hållbar utveckling. De ska bidra till att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisa och för att lösa klimatkrisen. Ett av de sjutton målen är mål 7, Hållbar energi för alla. 

Även målen Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (9), Hållbara städer och samhällen (11), Bekämpa klimatförändringen (13) och Ekosystem och biologisk mångfald (15) hänger på olika sätt tydligt ihop med energifrågan.

Enligt en rapport från Energimyndigheten kan man faktiskt till och med hitta en koppling till samtliga 17 hållbarhetsmål.

Du kan läsa mer om Globala Målen här.

Sveriges miljömål

Sverige har också egna miljömål. Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål.

Riksdagens definition av generationsmålet lyder så här: "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."

Generationsmålet innebär att det som behövs för att lösa miljöproblemen ska nås inom en generation efter att systemet infördes år 1999. Det ska vara uppfyllt år 2020. Vid uppföljningen 2016 ser det ut att vara en del kvar, även om mycket går åt rätt håll.

Naturvårdsverket bedömer att vi bara kommer att klara två av sexton miljökvalitetsmål inom utsatt tid, medan fyra etappmål troligen är uppnådda eller nära att nås. Myndigheten pekar på att miljöarbetet är framgångsrikt inom många områden men att nuvarande styrmedel inte är tillräckliga för att nå målen till år 2020. Vi behöver helt enkelt göra mer.