EBR Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1:20

Publicerad:

EBR Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1 är ett instrument för att beräkna kostnader och produktionstider för åtgärder på lokalnät.

Utöver en anpassning till 2020 års kostnadsnivå har följande förändringar gjorts i årets kostnadskatalog:

  • Katalogens koder för att sätta och byta kabelskåp har setts över och i P2-katalogen är apparaterna nu från skåpen, detta möjliggör en mer flexibel kalkylering. I samband med denna förändring har P2-katalogens återställningskoder kompletterats med en egen asfalteringskod just för kabelskåp.
  • Koder för att sätta-, och underhålla gatubelysning har uppdaterats och det är nu genomgående LEDarmaturer som används.
  • Koderna för trafikavstängningar har setts över och anpassats mot Trafikverkets nu gällande tekniska anvisningar. Uppdateringen avser såväl framdrift som ingående avstängningsmateriel.
  • Jordraket, SBR/AT-borrning och styrd borrning har setts över i P2-katalogen. Samtidigt har även en översyn av hur vanligt förekommande de olika metoderna är till P1-katalogen genomförts. Det finns nu även en ny kod för flyttning inom arbetsområdet.
  • P1-katalogens koder för nybyggnation av Friledning utförande klass B har anpassats till 8 meters ledningsgata.
  • Koderna för byggnation av luftledning med ALUS har setts över med avseende på byggnation av ALUS-D.


Format: Katalog, 2020

Sidor: 104

EBR-nummer: KLG1:20

OBS! EBR kostnadskataloger uppdateras i mars varje år. Kostnader och tider förändras, så se till att alltid uppdatera till senaste version.

EBR Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1
EBR Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2
EBR Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0:17
EBR Grunddata KLG 1:20
EBR Grunddata KLG 2:20
EBR Frekvensunderlag till KLG 1:20
EBR Frekvensunderlag till KLG 2:20

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.