EBR ESA Grund - ESA-Grund:19.1

Publicerad:

EBR:s elsäkerhetsanvisning ESA Grund. ESA är elsäkerhetsanvisningar som omfattar alla typer av elektriska anläggningar.

Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) omfattar säker skötsel av och säkert arbete på eller i anslutning till elektriska anläggningar.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Betryggande säkerhetsåtgärder ska vidtas mot skada genom elektrisk ström. Genom att följa ESA uppfyller arbetsgivaren dessa krav. Vid arbete på anläggning som är särskilt komplicerad eller i situationer där denna anvisning inte ger tillräckligt stöd, måste arbetsgivaren komplettera med en anpassad anvisning som tar hänsyn till det särskilda fallet.

Via ESA följer elbranschen arbetsmiljölagen, elsäkerhetslagen och branschens tolkning av SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar. Exempelvis så är ESA ett exempel på sådana anvisningar som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

ESA är ett förtydligande och komplement till SS-EN 50110-1.

Format: Häfte, 2019
Sidor: 87

EBR-nummer: ESA-Grund: 19.1

ESA Arbete19.1 - Förändringar och tillägg
Detta dokument innehåller de huvudsakliga förändringarna mellan den nya versionen av ESA Grund 14,1 och ESA grund 19.1. Dokumentet är inte uttömligt. Vid osäkerhet rörande informationen i detta dokument konsultera ESA Grund 19.1

Ladda ner pdf:en här

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.