Digitalisering och smarta energisystem

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Samhällets och kundernas förväntan och föreställning om den nytta smarta energisystem skulle kunna medföra är idag mycket hög. Inom den politiska sfären och inte minst i den allmänna debatten kring energisystemets fortsatta utveckling, framförs därför skarpa argument för och tydliga önskemål om en utveckling av smarta energisystem.

Medlemsföretagen bedömer utvecklingen av smarta energisystem som avgörande för möjligheterna att skapa affärs- och kundnytta men också samhällsnytta.

Energiföretagen Sverige stödjer medlemsföretagen i utvecklingen

För att möta medlemsföretagens efterfrågan och samhällets förväntan på energibranschen att delta i den pågående förändringsprocessen, där smarta energisystem utgör ledordet, har Energiföretagen Sverige initierat en process. Energiföretagen arbetar med smarta energisystem på följande sätt:

  • Bidrar till kontextuell förståelse för utvecklingen.
  • Skapar samsyn i branschen kring definition, målbilder och begrepp.
  • Identifierar och tillvaratar nyttor.
  • Upprättar arenor för gränsöverskridande samverkan.

Vi har nått en bit på väg

En utmaning i arbetet kring smarta energisystem är att begreppet saknar ett tydligt mål och definition av vad som de facto avses och efterfrågas. Frågan är istället mycket bred och olika aktörer har därför nästan alltid egna uppfattningar om vad som ska tolkas in och sätter därför också egna mål därefter.

Detta medför utmaningar vad gäller dialog, målbild, ömsesidig förståelse, teknikutveckling och positioner, men också politiska och regulatoriska bekymmer.

Generellt gäller dock att frågan om utveckling av energisystemet bygger på en längre tradition av successiv introduktion av ny teknik, nya aktörer och roller, jämte utveckling av regelverk och affärsmodeller. Utveckling av energisystemet är alltså inget nytt i sig. Det nya är hastigheten på inriktningsändringen i dialogen kring energisystemet, där konsument- och hållbarhetsperspektiv, genom exempelvis EU:s Clean Energy for all Europeans och olika bilaterala avtal, fått ett avsevärt ökat fokus. Till detta tillkommer också att det idag finns en kraftigt växande efterfrågan på lösningar för egenförsörjning av energi, samt den explosionsartade digitaliseringstrend som nu omfattar, hart när, hela det västerländska samhällsbygget.

På nationell nivå finns kansliet för smarta elnät som tagit fram en handlingsplan. Inom den kommunala sektorn ser vi också projekt som syftar till att med hjälp av ny digital teknik bana väg för olika klimatsmarta lösningar kring efterfrågan på energi. Exempel på det ser vi från Malmö stads projekt Smarta nät i Hyllie men också det nyligen avslutade projektet Smart Grid Gotland.

Detta är smarta energisystem

För att hantera den komplexa samling av frågeställningar som följer av begreppet smarta energisystem har Energiföretagen valt att ta sig an arbetet kring detta utifrån följande ansats:

Smarta energisystem är ännu i egentlig mening inte ett enda energisystem. Smarta energisystem kan därför idag mer betraktas som en förändringsprocess som följer av den naturliga och nu pågående utvecklingen av vårt nuvarande energisystem. Smartheten i detta består då i att på effektiva sätt, utifrån dagens förutsättningar, tillgodose uppkomna önskemål och behov, samt undanröjande av potentiella barriärer för önskvärd utveckling och behov som per dags dato inte fullt ut kan förutses. Detta utan att begreppet låses till specifik teknik, regelverk eller roller.

Under våren 2017 utarbetades därför successivt tillsammans med medlemmarna i olika konstellationer en arbetshypotes för hur energibranschen skulle kunna definiera ”smarta energisystem”. Den formuleras enligt nedan.

Ett adaptivt, uppkopplat och diversifierat energisystem

Syftet med definitionen är också att identifiera och tillvarata samt stärka förmågan att skapa ökad flexibilitet i energisystemet. Definitionen kan därför förklaras närmre genom följande påståenden om dess innebörd.

Adaptivt

Förmåga att möta och hantera tilltagande föränderlighet i produktions- och användningsmönster. (exempelvis prosumenter, ellager, elektrifiering av transporter etcetera).

Uppkopplat

Implementering av modern teknik för automation, övervakning och styrning. (till exempel scada på lågspänningssidan, maskininlärning, smarta mätare etcetera).

Diversifierat

Bejakande och underlättande för introduktion och samexistens av olika metoder för produktion, distribution, lagring och kundinteraktion (Exempelvis interaktion mellan stor- och småskalig produktion, distribution och användning).

Vi vill gärna ha Energiföretagens medlemmars synpunkter på detta förslag till definition men gärna också andras. Vi tror inte att omställningen av energisystemet sker över en natt eller att vi kan göra det själva. Tvärtom sker det i samverkan med omvärlden, till exempel kunder och underleverantörer.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anders Fredriksson

Anders Fredriksson

Ansvarig digitalisering och smarta energisystem
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 35
E-post: anders.fredriksson@energiforetagen.se