Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Samling för nätkapacitet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

Kapacitetsbrist i elnätet är en fråga som vuxit sig stark och det har blivit tydligt att elnäten inte är en separat del i samhällsbygget utan hänger starkt samman tillväxt och samhällsutveckling. Energiföretagen har därför under våren och hösten samlat ett stort antal samhällsaktörer till diskussion med fokus på möjliga lösningar. Vad behöver och kan göras och av vem? Förslagen presenteras och lämnas över till energiminister Anders Ygeman den 7 oktober.

Redan under 2016 började Uppsala få problem med "trånga elnät". Sedan följde Malmö, Stockholm och Västerås. Energiföretagen, tillsammans med medlemsföretagen, hade ett behov av att uppskatta omfattningen på problemet och vilka samhällsekonomiska effekter det skulle kunna få och lämnade ett uppdrag till konsultfirman Pöyry att utreda detta (2018).

Rapporten från Pöyry landade i att de samhällsekonomiska förlusterna av uteblivna anslutningar skulle kunna uppgå till så mycket som 150 miljarder kronor per år fram till 2030. Det är alltså prislappen för samhället för utebliven tillväxt och omställning.

Innan arbetet med Samling för nätkapacitet satte igång  tillfrågades dessutom ett antal samhällsrepresentanter hur de ser på frågan om kapacitetsbrist i elnäten. Nära 80 procent av de tillfrågade inom näringslivet är oroade för att utvecklingen ska hämma utvecklingen i deras verksamhet.

Våren 2019 bestämde sig Energiföretagen för att agera. Under namnet ”Samling för nätkapacitet” bjöds en bredd av samhällsaktörer in till ett antal workshops; allt från energiföretag, industrier och kommuner till myndigheter och politiker, med syfte att tillsammans vända och vrida på de utmaningar vi står inför och komma fram till antal åtgärdsförslag.

Vid det tredje dialogmötet den 7 oktober presenteras resultatet av arbetet inom Samling för nätkapacitet och en bruttolista med åtgärdsförslag överlämnas till energiminister Anders Ygeman.

Anmäl dig här! Platsen för seminariet är Hilton Slussen den preliminära tiden är 13.00-15.00. Programmet är under utarbetning.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se