Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Fjärrvärmens minskade koldioxidutsläpp

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Huvudinnehåll

Genom att fjärrvärmen gått från fossila till förnybara bränslen, effektivare energianvändning, kraftvärme, återvinning av spillvärme och värme från avfallsförbränning har Sveriges totala utsläpp minskat med en femtedel på två decennier.

Nedanstående diagram visar bränslemixens förändring  i fjärrvärmeproduktionen från år 1980 till 2018. Där syns också hur koldioxidutsläppen från fjärrvärmen har minskat under samma tid. 

image4vh9k.png

Förklaring till diagrammet.
Återvunnen energi: rökgaskondensering, spillvärme, RT-flis, värme från värmepumpar, avfall, avfallgaser/restgaser och avfall.
Bioenergi = skogsbränsle, bioolja/tallolja och en mycket liten andel åkerbränslen (salix).
Övrigt = el till värmepumpar, elpannor och hjälpel (elen är till 98% fossilfritt i Sverige).

Fossilfri el- och värmeproduktion inom räckhåll

Utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktionen var 24 procent lägre år 2018 jämfört med 1990. Samtidigt ökade leveranser av el och fjärrvärme från samma anläggningar med 70 procent under samma period vilket ersatte en stor del av den fossilbaserade egna uppvärmningen av bostäder och lokaler. Diagrammet nedan visar att bränslebyte har gett lägre utsläpp av klimatgaser från el ochj fjärrvärme. Merparten av utsläppen kommer idag från energiåtervinning av restavfall som inte går att materialåtervinna av olika skäl, främst på grund av brister i produktionsledet eller för att konsumenter slänger plast som skulle gå att materialåtervinna i restavfallet. I takt med att mer plastavfall materialåtervinns kommer detta utsläpp minska. 

Energibranschens leveranser och utslapp av vaxthusgaser 1990-2018-908x605.jpgLeveranser av el och värme är summan av leveranser av fjärrvärme och produktion av el i energibranschens kraftvärmepannor.

Naturvårdsverket skriver att: "Utsläppen av växthusgaser från egen uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat kraftigt - med 90 procent sedan 1990. Minskningen beror på att egen uppvärmning med olja har ersatts av främst fjärrvärme och värmepumpar bland annat beroende på ökade skatter och stigande oljepris. Denna omställning har bidragit mest till minskningen av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Sektorns utsläpp fortsatte att minska 2018."

Värt att notera är att en stor del av den el som används av hushållens egna värmepumpar produceras i kraftvärmeanläggningar tack vare ökad produktion och leveranser av fjärrvärme.

Utsläpp av växthusgaser från egen uppvärmning av bostäder och lokaler.jpgUtsläppen från Sveriges bostäder och lokaler har minskat från 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 0,88 miljoner ton, mellan 1990 och 2018. År 2018 stod sektorn för två procent av Sveriges totala utsläpp.

Länkar till Naturvårdsverkets statistik:

Utsläpp från uppvärmning av bostäder och lokaler.

Utsläpp av växthusgaser från el och fjärrvärme.

Källor: elproduktion SCB, fjärrvärmeleveranser Energiföretagen Sverige, utsläpp av växthusgaser Naturvårdsverket.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se